Hizmetlerimiz

Halihazır Harita Üretimi

Halihazır Harita Üretimi

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre imar planı çalışmalarına altlık teşkil edecek 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekler [...]
İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt

İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt

Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 19.08.2008 tarih ve 10337 sayıl [...]
Üst Ölçek Plan Çalışmaları

Üst Ölçek Plan Çalışmaları

Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planları [...]
Çevre Düzeni Planları ve Değişiklikleri

Çevre Düzeni Planları ve Değişiklikleri

Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi te [...]
Nazım İmar Planları ve Değişiklikleri

Nazım İmar Planları ve Değişiklikleri

Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi te [...]
Uygulama İmar Planları ve Değişiklikleri

Uygulama İmar Planları ve Değişiklikleri

Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım a [...]
Parselasyon Planları

Parselasyon Planları

İmar Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümlerine ve uygulama imar planına uygun olarak imar parsellerinin oluşturulduğu, par [...]
Koruma Amaçlı İmar Planları

Koruma Amaçlı İmar Planları

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen doğal sit alanları ve kentsel, arkeolojik, tarihi [...]
Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Projeleri

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi kapsamında, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklar [...]
Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme

Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme

Doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre k&uu [...]
Sürdürülebilir Enerji Projeleri

Sürdürülebilir Enerji Projeleri

GES (Güneş Enerji Santrali) ve RES (Rüzgar Enerji Santrali) Plan – Proje çalışmalarını kapsar. [...]
Mimari Proje Çözümleri

Mimari Proje Çözümleri

Mimari proje hizmetlerini kapsar. [...]
3 Boyut Görselleştirme ve Animasyon Çalışmaları

3 Boyut Görselleştirme ve Animasyon Çalışmaları

Yürütülen şehir planlama ve mimari çalışmaların uygulama öncesi 3 Boyut Görselleştirme ve Animasyon &cc [...]